Algemene voorwaarden OutdoorJIM

ALGEMENE VOORWAARDEN OUTDOORJIM   

Met ingang van 1 oktober 2022

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien jij als Deelnemer een overeenkomst met JIMtrainingen (hierna te noemen: OUTDOORJIM) bent aangegaan voor het volgen van een OUTDOORJIMactiviteit. Op iedere OUTDOORJIMactiviteit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard.

 

Artikel 1

DEFINITIES

 

  • Deelnemer: jij als natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met OUTDOORJIM betreffende OUTDOORJIMactiviteiten.
  • Extra OUTDOORJIMactiviteiten: de overige door OUTDOORJIM georganiseerde (sport)activiteiten, niet zijnde de OUTDOORJIMlessen, zoals – maar niet beperkt tot – yoga, SUP, boksen en Strong Viking-trainingen.
  • OUTDOORJIM: de partij waarmee de Deelnemer een Overeenkomst sluit betreffende OUTDOORJIMactiviteiten.
  • OUTDOORJIMactiviteit(en): de OUTDOORJIMles(sen) en de (incidenteel) door OUTDOORJIM georganiseerde Extra OUTDOORJIMactiviteit(en).
  • OUTDOORJIMles(sen): de reguliere volgens het rooster van OUTDOORJIM door de instructeurs van OUTDOORJIM gegeven kettlebell/bootcamplessen.
  • Overeenkomst: Overeenkomst tussen OUTDOORJIM en de Deelnemer ter zake van de OUTDOORJIMactiviteiten.
  • Variabel(e) Lesgeld: de door de Deelnemer aan OUTDOORJIM verschuldigde vergoeding van € 8,25 per OUTDOORJIMles, niet zijnde de Vaste Plek.
  • Vast(e) Lesgeld: de door de Deelnemer verschuldigde vaste vergoeding van € 8,25 per week.
  • Vaste Plek: het in afstemming tussen OUTDOORJIM en Deelnemer vaste trainingsuur van de Deelnemer per week.

 

Artikel 2

LIDMAATSCHAP

2.1 De Deelnemer kan lid worden bij OUTDOORJIM door het aanmaken van een account in de OUTDOORJIMApp.

2.2 Indien de Deelnemer zich inschrijft via de OUTDOORJIMApp heeft de Deelnemer het recht om binnen veertien dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap, door het sturen van een e-mail naar OUTDOORJIM (info@outdoorjim.nl). Als de veertiende dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daarop volgende werkdag. Indien de Deelnemer binnen de bedenktijd van veertien dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en in die periode zijn geen OUTDOORJIMactiviteiten gevolgd, dan is deze herroeping kosteloos. Als in die periode wel OUTDOORJIMactiviteiten zijn gevolgd, dan is de Deelnemer het Vast Lesgeld en – indien van toepassing – het Variabel Lesgeld verschuldigd.

2.3 Het lidmaatschap van OUTDOORJIM loopt van de eerste dag t/m de laatste dag van de maand.

2.4 Indien de Deelnemer de Overeenkomst wil opzeggen, dan geldt de week waarin de Deelnemer opzegt, als de laatste week van de Overeenkomst. Opzeggen geschiedt door het sturen van een e-mail naar OUTDOORJIM (outdoorjim@jimtrainingen.nl).

2.5 Indien een Deelnemer heeft opgezegd kan Deelnemer gedurende drie maanden niet meer (opnieuw) lid worden van OUTDOORJIM.

2.6 De Overeenkomst gesloten met OUTDOORJIM is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij met schriftelijke instemming van beide partijen.

 

Artikel 3

LESGELD

3.1 OUTDOORJIM kent:

(i) Vast Lesgeld;

(ii) Variabel Lesgeld;

(iii) Vergoedingen voor het volgen van Extra OUTDOORJIMactiviteiten.

3.2 Iedere Deelnemer verplicht zich bij het afsluiten van de Overeenkomst tot het betalen van het wekelijkse Vaste Lesgeld van € 8,25 ongeacht of de Deelnemer in die week een OUTDOORJIMles volgt. Hiervoor heeft de Deelnemer een Vaste Plek gereserveerd.

3.3 Het Vast Lesgeld geldt per week, maar de Vaste Plek is per diezelfde maand inzetbaar. Kan de Deelnemer – bijvoorbeeld – één week niet komen tijdens zijn Vaste Plek, dan kan de Deelnemer – op basis van beschikbaarheid – inhalen op een ander moment gedurende diezelfde maand.

3.4 Voor het volgen van meer dan één OUTDOORJIMles per week is de Deelnemer – naast het Vast Lesgeld – per OUTDOORJIMles een bedrag verschuldigd van € 8,25 per OUTDOORJIMles, zijnde het Variabele Lesgeld.

3.5 Ongeacht hoeveel OUTDOORJIMlessen door Deelnemer gevolgd zijn, is het bedrag aan Variabel Lesgeld en Vast Lesgeld tezamen maandelijks maximaal € 55,–.

3.6 Voor het volgen van Extra OUTDOORJIMactiviteiten is een vergoeding verschuldigd die per Extra OUTDOORJIMactiviteit wordt vastgesteld. Deze vergoeding staat los van het Variabel Lesgeld en Vast Lesgeld en staat dan ook los van het maandelijkse maximumbedrag van € 55,– zoals genoemd in artikel 3.5.

3.7 OUTDOORJIM indexeert zijn prijzen jaarlijks op 1 januari. De deelnemer wordt op de hoogte gesteld van de indexatie.

3.8 Is sprake van een ernstige blessure, langdurige ziekte, langdurige vakantie of zwangerschap dan kan in afstemming met OUTDOORJIM het lidmaatschap tijdelijk worden gepauzeerd. Tijdens die pauze is de Deelnemer geen Vast Lesgeld verschuldigd. Gedurende een periode van drie maanden behoudt Deelnemer zijn Vaste Plek. Na verloop van drie maanden verliest Deelnemer zijn Vaste Plek.

 

Artikel 4

OUTDOORJIMACTIVITEITEN

Rooster

4.1 OUTDOORJIM organiseert OUTDOORJIMlessen volgens een door OUTDOORJIM op te stellen en aan te passen rooster.

4.2 OUTDOORJIM behoudt zich het recht voor het aanbod van OUTDOORJIMactiviteiten aan te passen.

4.3 Op Nationale Feestdagen worden geen OUTDOORJIMactiviteiten georganiseerd. Valt de Vaste Plek van de Deelnemer op die Nationale Feestdag, dan mag de Deelnemer de Vaste Plek eenmalig op een ander moment in diezelfde week inhalen.

4.4 Tijdens de Vierdaagse Week worden geen OUTDOORJIMactiviteiten georganiseerd, tenzij anders wordt aangegeven. Gedurende deze periode is de Deelnemer wel Vast Lesgeld verschuldigd.

4.5 OUTDOORJIM kan daarnaast Extra OUTDOORJIMactiviteiten organiseren.

 

Inschrijven en volgen van OUTDOORJIMactiviteiten

4.3 De Deelnemer krijgt na inschrijving een Vaste Plek toegekend op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip.

4.4 De Deelnemer mag maximaal één OUTDOORJIMles per dag volgen, tenzij anders overeengekomen met OUTDOORJIM.

4.5 Indien de Deelnemer niet is ingeschreven voor een OUTDOORJIMles, mag de Deelnemer niet deelnemen aan de OUTDOORJIMles. Dit geldt eveneens voor de Extra OUTDOORJIMactiviteiten.

4.6 Naast het volgen van de OUTDOORJIMles op het Vaste Plek-tijdstip van de Deelnemer, kan de Deelnemer kan zich – op basis van beschikbaarheid – inschrijven via de OUTDOORJIMapp voor OUTDOORJIMlessen op andere dagen en tijdstippen. Dan geldt het bepaalde in artikel 4.7 en 4.8.

4.7 Zijn al twaalf deelnemers ingeschreven voor een OUTDOORJIMles, dan kan de Deelnemer zich aanmelden voor de wachtlijst.

4.8 De Deelnemer die staat ingeschreven op de wachtlijst krijgt indien er een plek is vrijgekomen dit uiterlijk een half uur voor de OUTDOORJIMles te horen. De Deelnemer dient er dus ook tot dat tijdstip rekening mee te houden dat hij niet meer op de wachtlijst staat maar een plek krijgt toegekend. Deze Deelnemer is gebonden aan dezelfde voorwaarden voor afmelding als hiernavolgend beschreven.

4.9 Voor de Extra OUTDOORJIMactiviteiten gelden mogelijk afwijkende aanmeldingsvoorwaarden. Indien dit het geval is, worden deze voorwaarden bij bekendmaking van de Extra OUTDOORJIMactiviteit medegedeeld. Bij aanmelding voor de Extra OUTDOORJIMactiviteit gaat de Deelnemer akkoord met die afwijkende voorwaarden.

 

Afmelden en te laat komen

4.9 Indien een Deelnemer niet kan deelnemen aan een OUTDOORJIMles dient hij/zij zich uiterlijk zes uur voor een in de avond gegeven OUTDOORJIMles af te melden en dient hij/zij zich uiterlijk veertien uur voor een in de ochtend gegeven OUTDOORJIMles af te melden.

4.10 De Deelnemer meldt zich af via de OUTDOORJIMapp en via Whatsapp onder opgaaf van reden.

4.11 Meldt de Deelnemer zich niet tijdig en/of niet op de juiste wijze af voor de OUTDOORJIM les, dan vindt geen restitutie plaats van het verschuldigde lesgeld.

4.12 Meldt een Deelnemer zich vier keer achter elkaar af voor zijn Vaste Plek, dan verliest de Deelnemer zijn Vaste Plek.

4.13 Is een Deelnemer meer dan vijftien minuten te laat voor de OUTDOORJIMles, dan mag Deelnemer niet deelnemen aan de OUTDOORJIMles maar is de Deelnemer wel het (Vast of Variabel) Lesgeld voor die OUTDOORJIMles verschuldigd.

4.14 Indien een Deelnemer niet kan deelnemen aan een Extra OUTDOORJIMactiviteit, dient de Deelnemer zich uiterlijk een week voor de Extra OUTDOORJIMactiviteit af te melden. Mogelijk gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Indien dit het geval is, worden deze voorwaarden bij de bekendmaking van de Extra OUTDOORJIMactiviteit medegedeeld. Bij aanmelding voor de Extra OUTDOORJIMactiviteit gaat de Deelnemer akkoord met die afwijkende voorwaarden.

4.15 OUTDOORJIM behoudt het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de Deelnemer zich herhaaldelijk niet tijdig afmeldt voor een OUTDOORJIMles.

 

Annulering van de OUTDOORJIMactiviteit door OUTDOORJIM

4.16 Indien minder dan vier Deelnemers zich hebben ingeschreven voor een OUTDOORJIMactiviteit, indien sprake is van gevaarlijke weeromstandigheden, indien sprake is van ziekte van de instructeur, indien de overheid een verbod uitvaardigt op het geven van buitensportlessen of indien (anderszins) sprake is van overmacht aan de zijde van OUTDOORJIM, dan behoudt OUTDOORJIM zich het recht voor de OUTDOORJIMactiviteit te annuleren. De Deelnemer blijft het (Vast of Variabel) Lesgeld voor de betreffende OUTDOORJIMles(sen) dan wel de vergoeding voor de Extra OUTDOORJIMactiviteit(en) verschuldigd.

4.17 Indien vanwege overheidsverbod of anderszins langer dan één week geen OUTDOORJIMactiviteiten mogelijk zijn, dan is de Deelnemer slechts het Vast Lesgeld verschuldigd.

 

Artikel 5

BETALING

5.1 Betaling van het Vast Lesgeld, het eventuele Variabele Lesgeld en de eventuele vergoeding voor de Extra OUTDOORJIMactiviteiten vindt plaats via de maandelijks per sms te ontvangen betaallink.

5.2 De deelnemer dient de betaling binnen drie dagen (de vervaldatum)te voldoen via de ontvangen betaallink.

5.3 Indien de Deelnemer niet (tijdig) aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, zullen de kosten ad €5,00 die OUTDOORJIM in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de Deelnemer.

5.4 Indien op de vervaldatum de verschuldigde vergoeding door toedoen van Deelnemer niet aan OUTDOORJIM is voldaan, is Deelnemer vanaf dat tijdstip in verzuim. OUTDOORJIM behoudt zich dan het recht voor Deelnemer de toegang tot de OUTDOORJIMactiviteiten te ontzeggen, waarbij wel het verschuldigde Vast Lesgeld door blijft lopen, totdat de Deelnemer aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.5 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5.6 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5.7 OUTDOORJIM behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer de betalingstermijn uit artikel 5.2 overschrijdt.

 

Artikel 6

MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE

6.1 Een OUTDOORJIMactiviteit is intensief en blessuregevoelig.

6.2 De Deelnemer dient medisch gezien in staat te zijn tot deelname aan een OUTDOORJIMactiviteit. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer.

6.3 De Deelnemer dient alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een OUTDOORJIMactiviteit mede te delen. OUTDOORJIM zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

6.4 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de OUTDOORJIMactiviteit onverwijld te melden, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de Overeenkomst.

6.5 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de OUTDOORJIMactiviteiten.

6.6 OUTDOORJIM behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een OUTDOORJIMactiviteit.

 

Artikel 7

AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Deelname aan een OUTDOORJIMactiviteit geschiedt op eigen risico.

7.2 OUTDOORJIM en zijn instructeurs zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van een Deelnemer verband houdende met een gevolgde OUTDOORJIMactiviteit.

7.3 Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van OUTDOORJIM of zijn instructeurs, is OUTDOORJIM niet aansprakelijk. Adviezen worden altijd vrijblijvend en voor eigen risico van de Deelnemer opgevolgd.

7.4 OUTDOORJIM is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. De Deelnemer verklaart dat hij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van deelname aan een OUTDOORJIMactiviteit.

7.5 De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn of haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een OUTDOORJIMactiviteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

7.6 Brengt de Deelnemer opzettelijk of verwijtbaar schade toe aan materialen van OUTDOORJIM, dan dient deze schade door de Deelnemer volledig vergoed te worden aan OUTDOORJIM.

 

Artikel 8

GEDRAGSREGELS

8.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn.

8.2 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Gebeurt dit toch, dan dienen Deelnemers hiervan onverwijld melding te doen aan OUTDOORJIM en/of de instructeur van OUTDOORJIM.

8.3 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook, van de Deelnemer voor, tijdens of na de OUTDOORJIMactiviteiten, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) OUTDOORJIMactiviteiten en tot ontbinding van de Overeenkomst door OUTDOORJIM.

8.4 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door OUTDOORJIM, of een natuurlijk persoon werkend (in opdracht) voor OUTDOORJIM. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) OUTDOORJIMactiviteiten.

 

Artikel 9

KLACHTEN

OUTDOORJIM doet zijn uiterste best iedereen van dienst te zijn. Indien een Deelnemer onverhoopt toch klachten heeft, kunnen deze per e-mail (leonie@jimtrainingen.nl) worden ingediend bij OUTDOORJIM.

 

Artikel 10

PERSOONSGEGEVENS

Om uitvoering te geven aan deze Overeenkomst verwerkt OUTDOORJIM de persoonsgegevens van de Deelnemer op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 11

WIJZIGING

OUTDOORJIM behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een herziene versie wordt aan de Deelnemer digitaal beschikbaar gesteld.

 

Artikel 12

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met OUTDOORJIM aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en OUTDOORJIM zullen worden beoordeeld door de rechtbank in het arrondissement Gelderland.

Wij staan altijd op dezelfde locatie op de Nevengeul.

GPS 51°51’27.0″N 5°52’09.6″E
Lentse Warande 6663 BJ Nijmegen.

Indien er een evenement op de Nevengeul plaatsvindt is de uitwijk locatie te vinden bij station Lent en Van der Valk.

Deze site gebruikt cookies en vraagt je persoonlijke gegevens om je surfervaring te verbeteren. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).